Acasă » Diverse
Publicat: Joi, 8 Noiembrie 2012 - Ultima modificare: Joi, 8 Noiembrie 2012

Semnătura electronică extinsă

Semnătura electronică extinsă

Ea trebuie să fie legată în mod unic de un semnatar şi să asigure identificarea acestuia, să fie creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar (utilizând un dispozitiv criptografic) şi să fie legată de datele în formă electronică la care se raportează astfel încât orice modificare să fie identificabilă.

Documentele şi e-mailurile semnate electronic beneficiază de garanţia autenticităţii, integrităţii şi nerepudierii în instanţă a informaţiilor digitale.

Introducerea semnăturii electronice în sistemul administrativ românesc a permis transmiterea şi arhivarea simplu, sigur şi eficient a documentelor cu implicaţii legale.

 

Certificatul digital pentru semnătura electronică

 

Acum se poate obţine simplu şi rapid în agenţiile Raiffeisen Bank în care există un reprezentant certSIGN. Accesează lista ataşată şi găseşte cea mai apropiată agenţie. Comunicarea cu instituţiile statului este de acum mai simplă, iar tu economiseşti timp şi resurse!

Certificatul digital te ajută când interacţionezi cu:

Instituţiile statului: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Monitorul Oficial, Depozitarul Central, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Casa de Asigurări de Sănătate (CAŞ); Autorităţile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP).

 

Etapele obţinerii certificatului digital:

- completează cererea de emitere certificate https://înregistrare.certsign.ro/înregistrare.html

 

Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificate calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţă va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiza tehnică de specialitate.

În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Partea care invocă înaintea instanţei o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4 pct.4.

Semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a îndeplini condiţiile prevăzute la art.4 pct.4.

Partea care invocă înaintea instanţei un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.20.

Partea care invocă înaintea instanţei un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze ca acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4 pct.8.

 

Furnizarea serviciilor de certificare

 

Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusă nici unei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare. Furnizarea serviciilor de certificare de către furnizorii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de certificare au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.

O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin.(1) furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intra în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

În cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informaţiile necesare utilizării corecte şi în condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective vor fi furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea unui terţ care se prevalează de un asemenea certificat.

Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea lor.

Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor face referire cel puţin la: procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării semnăturii electronice; tarifele percepute; modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi; obligaţiile care incumba, potrivit prezenţei legi, titularului certificatului şi furnizorului de servicii de certificare; existenţa unei acreditari, dacă este cazul; condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusive eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de servicii de certificare; căile de soluţionare a litigiilor; orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului accepta să fie publicate sau comunicate terţilor.

 

Av.COLTUC MARIUS
Fondator C.A.Coltuc
www.coltuc.ro
Tel. 0745150894

 

 

Un articol de: RFI România

25.01.2013 - Diverse

Miercuri, 30.01.2013, Cabinet  avocat Coltuc va organiza conferinţa de presă în cadrul căreia se vor trata temele de actualitate “Listele complete ale proceselor împotriva Băncilor din România (toate procesele)”.

17.01.2013 - Diverse

Marţi, 22.01.2013, Cabinet  avocat Coltuc va organiza conferinţa de presă în cadrul căreia se vor trata temele de actualitate “Listele complete ale proceselor împotriva taxelor de poluare/USH din România (toate procesele)”.

23.11.2012 - Diverse

Instanţa judecătorească va hotărî, odată cu pronunţarea divorţului, căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori.

22.11.2012 - Diverse

Practica arată că, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu situaţia cedării creanţelor de către banca unor societăţi de recuperare.

21.11.2012 - Diverse

În cazul în care într-o familie există doi copii, în urma divorţului, domiciliul celor mici poate fi diferit, însă autorităţile spun că nu este bine ca ei să fie despărţiţi.

20.11.2012 - Diverse

Răspunderea armatorului, impune în practica maritimă internaţională rezolvarea unor probleme juridice deosebit de complexe, complexitatea acestora fiind determinată, atât de poziţia specială a armatorului ca organizator şi principal susţinător al expediţiei maritime de transport, în contextul general al obligaţiilor asumate prin orice contract de transport, cât şi în special prin clauzele de neexceptare sau de limitare a răspunderii care sunt expres stipulate, în general în orice contract de navlosire, care îi sunt uzual permise datorită aceleiaşi poziţii, special recunoscută armatorului în asumarea expediţiei maritime.

19.11.2012 - Diverse

Cele mai importante efecte ale divorțului în ceea ce privește raporturile nepatrimoniale dintre soți, precizate în noul Cod civil vizează numele de familie după desfacerea căsătoriei și drepturile soțului divorțat.

16.11.2012 - Diverse

Mamele plătesc cu slujba concediul de maternitate. La întoarcerea la muncă ele găsesc posturile desfiinţate sau ocupate de altcineva. În Codul Muncii scrie negru pe alb: mămicile nu pot fi date afară şase luni după întoarcerea din concediul maternal.

15.11.2012 - Diverse

Autoritatea părintească sau responsabilitatea părintească (numită și autoritate parentală sau responsabilitate parentală) reprezintă ansamblul de drepturi și îndatoriri pe care un părinte le are cu privire la copilul său.

14.11.2012 - Diverse

Mulţi administratori de firme se întreabă cum pot recupera o sumă de bani de la o societate care a intrat în insolvenţă.

13.11.2012 - Diverse

Infidelitatea îi poate costa mult pe cei căsătoriţi, conform noului Cod Civil, iar contractul prenupţial va putea fi îmbunătăţit şi în timpul mariajului.

12.11.2012 - Diverse

Nulitatea căsătoriei este diferită de divorț. Ambele instituții Juridice pun capăt căsătoriei, însă între ele există deosebiri esențiale.

09.11.2012 - Diverse

Legea concordatului preventiv oferă practic posibilitatea debitorului, a cărui întreprindere traversează o criză financiară care ar putea fi remediată, să ceară creditorilor şansa de a se redresa, evitând astfel procedura reorganizării judiciare, greoaie şi anevoioasă şi care de cele mai multe ori eşuează sau nu duce la rezultatul scontat.

07.11.2012 - Diverse

Într-adevăr, realitatea este că autoturismele s-au înmulţit în ultima perioadă de timp, iar locurile de parcare sunt foarte puţine. Putem spune că acestea sunt din ce în ce mai puţine, dacă nu chiar inexistenţe. Din păcate, autorităţile locale nu iau nicio măsură în sensul construirii unor locuri special amenajate în acest sens. 

06.11.2012 - Diverse

Retragerea unui asociat dintr-o societate comercială de persoane se poate realiza în conformitate cu prevederile art. 226 din legea 31/1990 (cu modificările şi completările ulterioare).

05.11.2012 - Diverse

De cele mai multe ori, când se solicita modificarea şi negocierea contractului, banca refuză, de aici reieşind faptul că nu se doreşte respectarea principiului egalităţii părţilor care caracterizează raporturile juridice comerciale.

02.11.2012 - Diverse

În cazul divorţului părinţilor, autoritatea părintească se exercită potrivit dispoziţiilor din cod, referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre părinţi si copii.

31.10.2012 - Diverse

Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 şi art. 287 alin. (1).

29.10.2012 - Diverse

Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie. 

26.10.2012 - Diverse

Medierea este calea cea mai bună pentru un divorţ rapid, fără complicaţii,lipsit de elemente traumatizante.

25.10.2012 - Diverse

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot înregistra în România schimbarea stării civile, atunci când aceasta a avut loc în străinătate. Recunoaşterea în România a hotărârilor de divorţ străine, are loc în una din două modalităţi, în funcţie de ţara unde divorţul s-a pronunţat.

24.10.2012 - Diverse

Domeniul pieţei de capital este unul foarte controversat datorită noutăţii sale în ţara noastră, a tehnicităţii deosebite pe care o prezita, dar şi a gravităţii unor infracţiuni deja comise în cadrul său. 

23.10.2012 - Diverse

Principalele prevederi legate de divorţ sunt conţinute de Codul Civil,CARTEA ÎI – Despre familie, Capitolul VII - Desfacerea căsătoriei, Art.373 şi următoarele.

22.10.2012 - Diverse

Ce este important de reţinut este ca o eroare profesională este considerată malpraxis, dacă există prejudicii asupra pacientului. În cazul unui malpraxis se poate atrage răspunderea atât a personalului medical, cât şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, după caz.

19.10.2012 - Diverse

Ordonanţa de urgenţă 1/2012, care vizează amânarea până la 1 ianuarie 2013 a datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei auto, a fost aprobată ieri de deputaţi, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

18.10.2012 - Diverse

Retragerea unui asociat dintr-o societate comercială de persoane se poate realiza în conformitate cu prevederile art. 226 din legea 31/1990(cu modificările şi completările ulterioare).

17.10.2012 - Diverse

Începând cu data de 08.09.2006, devin aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

16.10.2012 - Diverse

Există situaţii în care o mămică doreşte să călătorească în străinătate cu copilaşul ei, fie pentru că doreşte să-şi viziteze rudele, fie pentru o vacanţă, fie din alte motive. Însă, poate mămica să călătorească în străinătate doar cu copilaşul ei? Sau poate mămica călători fără acordul tatălui copilului?

15.10.2012 - Diverse

Producătorii au obligaţia să despăgubească proprietarii pentru pagubele aduse de produsele defecte. Aceasta nu îi scuteşte însă de procese pentru daune morale. 

12.10.2012 - Diverse

Granituirea este o acţiune petitorie deoarece are ca scop delimitarea proprietăţilor învecinate. Cu toate acestea, granituirea nu impune reclamantului să-şi dovedească dreptul său de proprietate cu privire la porţiunile de teren asupra cărora cere a se stabili hotarul.

10.10.2012 - Diverse

Legea 221/2009 are ca scop recunoaşterea caracterului politic al condamnărilor suferite în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 ca urmare a împotrivirii la regimul existent în perioada în discuţie şi a măsurilor cu caracter administrativ luate.

09.10.2012 - Diverse

De cele mai multe ori, când se solicita modificarea şi negocierea contractului, banca refuză, de aici reieşind faptul că nu se doreşte respectarea principiului egalităţii părţilor care caracterizează raporturile juridice comerciale. 

05.10.2012 - Diverse

Art. 270 alin.(1) din OUG nr. 34/2006 prevede elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie.

03.10.2012 - Diverse

Atunci când achiziţionezi servicii turistice ai dreptul că informaţiile pe care le primeşti cu privire la pachetul de servicii turistice, preţul acestuia şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului  să conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

02.10.2012 - Diverse

Practica arată că, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu situaţia cedării creanţelor de către banca unor societăţi de recuperare.

01.10.2012 - Diverse

Legea concordatului preventiv oferă practic posibilitatea debitorului, a cărui întreprindere traversează o criză financiară care ar putea fi remediată, să ceară creditorilor şansa de a se redresa, evitând astfel procedura reorganizării judiciare, greoaie şi anevoioasă şi care de cele mai multe ori eşuează sau nu duce la rezultatul scontat.

28.09.2012 - Diverse

Legea care reglementează acordarea burselor private este Legea nr.376/2004 cu modificările ulterioare. În aplicarea acesteia au fost emise Instrucţiunile aprobate prin ordinul nr.1759 al ministrului Finanţelor Publice.

27.09.2012 - Diverse

În sfârşit a intervenit o modificare a legii în sprijinul romanilor care se afla în situaţia de a le fi încălcate drepturile ca urmare a clauzelor contractuale abuzive din contractele de credit.

27.09.2012 - Diverse

Viaţa de familie, relaţiile dintre soţi, copii şi relaţia lor cu parinţii se bucură de o serie de prevederi ale legii civile, dar există şi cazuri în care s-a apreciat că se impun şi unele măsuri cu caracter penal. Una dintre aceste situaţii, încadrată penal în categoria "Infracţiuni contra familiei", este abandonul de familie.

25.09.2012 - Diverse

Contractul individual de  muncă încetează astfel: de drept, prin acordul părţilor sau prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi.

24.09.2012 - Diverse

Ceea ce până acum era disponibil numai pentru marii contribuabili, este acum posibil pentru orice persoană juridică. Astfel,toţi contribuabilii pot depune anumite declaraţii fiscale în format on line, evitând astfel cozile şi pierderile de timp tipic româneşti.

24.09.2012 - Diverse

De foarte multe ori aţi auzit când aveaţi datorii la stat că vă "punem sechestru pe avere". Dar ce înseamnă acest lucru? În acest articol voi încerca să dezvolt ce înseamnă acest sechestru şi care sunt condiţiile pentru instituirea acestuia.

20.09.2012 - Diverse

Spre deosebire de OUG nr. 6/2 februarie 2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, de Programul Start pot beneficia nu numai persoanele juridice, ci şi persoanele fizice precizează Casa de avocatură Coltuc. 

20.09.2012 - Diverse

Un certificat digital costa în jur de 60 de euro, însă acesta poate fi utilizat pentru semnarea legală şi securizarea oricărui fel de documente emise şi transmise online, de la facturi fiscale la contracte.

18.09.2012 - Diverse

Sediul materiei: Ordinul MFP nr. 773/2011 modifică Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate.

17.09.2012 - Diverse

România are nevoie de o lege a falimentului persoanelor fizice, ca măsură de protecţie împotriva executărilor silite, spun practicienii în insolventa, îngrijoraţi de estimările alarmante cu privire la evoluţia numărului şomerilor.

13.09.2012 - Diverse

Antecontractul este acordul de voinţa contractual prin care o parte sau ambele părţi se obliga să semneze în viitor un anumit contract de vânzare-cumpărare, stabilind şi conţinutul esenţial al acestuia.

13.09.2012 - Diverse

În noul Cod Civil se menţionează acest drept la întreţinere al fostului soţ, drept prevăzut şi de vechiul Cod al familiei (în prezent abrogat).

12.09.2012 - Diverse

Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 23 august 2012 a modificat şi completat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

11.09.2012 - Diverse

Practică arată că, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu situaţia cedării creanţelor de către banca unor societăţi de recuperare.

10.09.2012 - Diverse

Motivaţia fiecărei persoane care solicită autentificarea unui testament este o chestiune personală şi nu este relevată notarului în cele mai multe cazuri.

03.08.2012 - Diverse

Există situaţii în care o mămică doreşte să călătorească în străinătate cu copilaşul ei, fie pentru că doreşte să-şi viziteze rudele, fie pentru o vacanţă, fie din alte motive. Însă, poate mămica să călătorească în străinătate doar cu copilaşul ei ? Sau poate mămica călători fără acordul tatălui copilului.

02.08.2012 - Diverse

Noile reglementări din Codul Civil privind viaţa privată intra în conflict cu unele practici jurnalistice, graniţa dintre dreptul la libera exprimare şi dreptul la viaţa privată în cazul persoanelor publice fiind extrem de ambiguă.

01.08.2012 - Diverse

Pentru a putea realiza o construcţie de orice tip este necesar să obţineţi o autorizaţie de construire. Oriunde doriţi să construiţi pe teritoriul României este obligatorie obţinerea autorizaţiei de construire.

31.07.2012 - Diverse

În contextul înmulţirii controalelor fiscale, contribuabilii trebuie să-şi cunoască foarte bine atât drepturile, cât şi obligaţiile. Prin tradiţie, românii au o atitudine defensivă în timpul inspecţiilor fiscale, depunând eforturi importante pentru păstrarea unor relaţii amiabile. 

30.07.2012 - Diverse

Fie că au fost prinşi făcând abateri grave de la Legea Circulaţiei Rutiere, punând în pericol viaţa participanţilor la trafic, fie că au neglijat aspecte ce reprezentau  un risc mai mic de accident, mulţi şoferi au întâmpinat problema amenzilor de circulaţie.

27.07.2012 - Diverse

Divorţul este un moment dificil în viaţa unui om, un moment de răscruce care cu greu poate fi trecut. De aceea este important să se reflecteze adânc înainte de a lua o astfel de decizie şi numai în cazul în care nu mai există nici o cale de a restabili echilibrul şi armonia în cadrul mariajului, este indicat să se recurgă la desfacerea căsătoriei.

25.07.2012 - Diverse

Neregulile semnalate de şoferi legate de amenzile primite pentru rovigneta, constatate şi de instanţele din toată ţara, au condus, într-un final, la schimbarea legii care reglementaza aceasta contravenţie.

24.07.2012 - Diverse

Concubinajul este o uniune de fapt cu caracter de stabilizare şi nu intra sub incidenţa reglementărilor legale.

23.07.2012 - Diverse

Legea intrată în vigoare în ianuarie 2012 prevede  că taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi, cât şi pentru cele second-hand, care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţara sau în străinătate. 

20.07.2012 - Diverse

Vă prezentăm etapele ce trebuie urmate pentru înfiinţarea unei firme, precum şi actele de care aveţi nevoie pentru finalizarea acestei proceduri.

19.07.2012 - Diverse

Această egalitate dintre copii se reflectă în toate drepturile (şi/sau obligaţiile) dintre părinte(i) şi copil(i). Spre exemplu, în raporturile de moştenire, în cazul în care ar veni la moştenire doar copiii defunctului, moştenirea se va împărţi între aceşti copii în mod egal.

18.07.2012 - Diverse

Dacă aţi luat pe credit un imobil, asta nu înseamnă că sunteţi legat pe viaţă de el, aşa că, dacă vă hotărâţi să vă schimbaţi locuinţă, aveţi la dispoziţie mai multe soluţii pentru a scăpa de ipotecă. 

17.07.2012 - Diverse

Mulţi administratori de firme se întreabă cum pot recupera o sumă de bani de la o societate care a intrat în insolvenţă.

16.07.2012 - Diverse

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romani în străinătate, minorii romani pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

13.07.2012 - Diverse

Cele mai importante efecte ale divorțului în ceea ce privește raporturile nepatrimoniale dintre soți, precizate în noul Cod civil vizează numele de familie după desfacerea căsătoriei și drepturile soțului divorțat.

12.07.2012 - Diverse

După cum se ştie, foştii proprietari deposedaţi abuziv de regimul comunist pot fi despăgubiţi în baza legii nr. 9/1998, în baza legii 290/2003 şi în baza legii 10/2001.

11.07.2012 - Diverse

Din perspectiva reglementarilor Noului Cod Civil, putem reţine regula posibilităţii alegerii de către părţi, a legii incidente în cazul divorţului, convenţie care trebuie pe de o parte să fie  încheiată sau modificată cel mai târziu până la data sesizării autorităţii competente să pronunţe divorţul, iar pe de altă parte, din punct de vedere al formei, se cere a fi încheiată în scris, semnată şi datată de soţi

10.07.2012 - Diverse

Nulitatea căsătoriei este diferită de divorț. Ambele instituții juridice pun capăt căsătoriei, însă între ele există deosebiri esențiale. Astfel, cauzele care determină nulitatea căsătoriei constau în nerespectarea unor cerințe impuse de lege, anterior sau concomitent încheierii ei, pe când cauzele care duc la divorț sunt posterioare încheierii căsătoriei, aceasta fiind valabil încheiată.

09.07.2012 - Diverse

Autoritatea părintească sau responsabilitatea părintească (numită și autoritate parentală sau responsabilitate parentală) reprezintă ansamblul de drepturi și îndatoriri pe care un părinte le are cu privire la copilul său. 

06.07.2012 - Diverse

Din momentul în care instanţă pronunţa desfacerea căsătoriei, intervin mai multe probleme, printre care şi încredinţarea copiilor. Acest eveniment afectează, adesea, nu numai părţile între care la un moment dat s-a încheiat căsătoria, ci şi pe cei mici.

06.07.2012 - Diverse

Paternitatea sau filiaţia faţă de tata desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl său. Paternitatea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei.

05.07.2012 - Diverse

Noul cod civil duce elemente de noutate în privinţa dreptului familiei, consacrând în mod expres această instituţie, care până în prezent are o reglementare proprie prin Codul familiei, în vigoare încă din 1954. Se introduce astfel posibilitatea viitorilor soţi de a opta între trei regimuri matrimoniale, dintre care aceştia şi-l pot alege pe cel care corespunde stilului lor de viaţă.

03.07.2012 - Diverse

Mamele plătesc cu slujba concediul de maternitate. La întoarcerea la muncă ele găsesc posturile desfiinţate sau ocupate de altcineva. În Codul Muncii scrie negru pe alb: mămicile nu pot fi date afară şase luni după întoarcerea din concediul maternal.

02.07.2012 - Diverse

Înregistrarea copilului la Biroul de înregistrare a naşterilor din Oficiul de Stare Civilă din cadrul primăriei locale, se face în termenul legal de 14 zile de la naşterea copilului. Depunerea actelor şi înregistrarea copilului se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea.

29.06.2012 - Diverse

Conform articolului 642 din legea 95/2006 , malpraxisul reprezintă eroarea profesională care aduce daune pacientului. Cei care pot răspunde disciplinar, dar şi penal sunt atât personalul medical, cât şi furnizorul de produse şi servicii medicale. De altfel, afla că malpraxisul nu se referă numai la medici, ci la toţi cei care practică profesii liberale, cum ar fi contabili autorizaţi, brokeri, stomatologi, farmacişti, arhitecţi etc.

28.06.2012 - Diverse

Din ce în ce mai multe accidente se petrec pe drumurile noastre naţionale , motiv pentru care apar foarte multe întrebări cu privire la asigurare, dacă se primeşte ceva, în cât timp, ce trebuie să facem etc. Astfel prin acest articol încercam să rezolvăm câteva întrebări cu privire la asigurări.

26.06.2012 - Diverse

Infidelitatea îi poate costa mult pe cei căsătoriţi, conform noului Cod Civil, iar contractul prenupţial va putea fi îmbunătăţit şi în timpul mariajului.

25.06.2012 - Diverse

Definiţie: Instanţă judecătorească va hotărî, odată cu pronunţarea divorţului, căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori. În acest scop, instanţa va asculta părinţii şi autoritatea tutelară şi, ţinând seama de interesele copiilor, pe care de asemenea îi va asculta, dacă au împlinit vârsta de zece ani, va hotări, pentru fiecare dintre copii, dacă va fi încredinţat tatălui sau mamei.

22.06.2012 - Diverse

În data de 7.12.2011, în Monitorul Oficial al României nr. 860, partea I, a fost publicată Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.

21.06.2012 - Diverse

Răspunderea armatorului, impune în practica maritimă internaţională rezolvarea unor probleme juridice deosebit de complexe, complexitatea acestora fiind determinată atât de poziţia specială a armatorului ca organizator şi principal susţinător al expediţiei maritime de transport în contextul general al obligaţiilor asumate prin orice contract de transport, cât şi în special prin clauzele de neexceptare sau de limitare a răspunderii care sunt expres stipulate în general în orice contract de navlosire, care îi sunt uzual permise datorită aceleiaşi poziţii speciale recunoscută armatorului în asumarea expediţiei maritime. 

20.06.2012 - Diverse

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 45 de zile calendaristice.În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile lucrătoare. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni ( prin O.U.G. nr.65/2005).

19.06.2012 - Diverse

Custodia comună se aplică de la 1 octombrie 2011, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil. Asta înseamnă că soţii care divorţează pot hotărî împreună atât în privinţa educaţiei, a timpului liber cât şi a activităţilor extraşcolare.

18.06.2012 - Diverse

Atunci când un cuplu căsătorit ia decizia să divorţeze, un element extrem de important şi sensibil este încredinţarea minorilor din căsătorie (termen popular – custodie copil, deşi din punct de vedere juridic în România acest termen are o altă semnificaţie).

15.06.2012 - Diverse

Situaţia dosarelor ANRP este cunoscută în toată ţara, ca urmare a nepăsării autorităţilor în soluţionarea acestora. Peste 40.000 de proprietari care şi-au depus dosarele la ANRP aşteaptă degeaba despăgubirile prevăzute de legile 9/1998 si 290/2003 , dosarele lor fiind in evidenţele instituţiei de şapte ani de zile, intacte. 

14.06.2012 - Diverse

În primul rând, noul act normativ enumeră şi defineşte formele prin care se poate manifesta violenţa în familie: violenţa verbală, psihologică, fizică, sexuală, enonomică, socială sau spirituală.

13.06.2012 - Diverse

Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabileşte condiţiile de solicitare, de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu, coroborata cu Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

12.06.2012 - Diverse

Această egalitate dintre copii se reflectă în toate drepturile (şi/sau obligaţiile) dintre părinte(i) şi copil(i). Spre exemplu, în raporturile de moştenire, în cazul în care ar veni la moştenire doar copiii defunctului, moştenirea se va împărţi între aceşti copii în mod egal.

11.06.2012 - Diverse

În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.

08.06.2012 - Diverse

Noul Cod Civil, care a intrat în vigoare în octombrie 2011, schimbă mult regulile în privinţa căsătoriei şi divorţurilor. Îţi înşeli nevasta sau soţul, eşti sancţionat(ă). Mai exact, soţul nevinovat poate cere soţului vinovat să-l despăgubească. Totodată, noile coduri prevăd proceduri în privinţa logodnei.

07.06.2012 - Diverse

În România, efectele crizei economice globale au devenit vizibile în ultimul trimestru al anului 2008 şi s-au adâncit în anul 2009. Spre deosebire de alte economii naţionale, economia României dă semne slabe de redresare, cu toate acestea prognoza pe anul 2012-2013 este una rezervată.

06.06.2012 - Diverse

Actualul mecanism de aplicare a dobânzilor legale sau convenţionale este prevazut in Ordonanţa nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti.

05.06.2012 - Diverse

Turbinele eoliene nu există în Codul Fiscal, dar autorităţile locale vor să le impoziteze Autorităţile locale vor să încadreze turbinele eoliene în categoria clădirilor industriale şi să le impoziteze ca atare, în ciuda prevederilor din Codul Fiscal. Vidul legislativ din domeniul energiei eoliene ar putea face prima victimă, în cel mai mare parc de turbine din România.

01.06.2012 - Diverse

Răspunderea pentru fapta altuia este o formă a răspunderii civile delictuale care constă în obligația de a repara prejudicul cauzat prin fapta ilicită comisă de alte persoane.

31.05.2012 - Diverse

Convenţia matrimonială, care în limbajul obişnuit ar fi “contractul prenupţial”, este prevăzută de noul Cod civil şi reprezintă, practice, modalitatea prin care părţile îşi separă bunurile.

30.05.2012 - Diverse

Un comerciant are calitatea de utilizator într-un contract de leasing. La un moment dat în derularea contractului utilizatorul nu mai reuşeşte să mai plătească ratele şi, somat sau nu de către finanţator, predă bunul ce făcea obiectul acestui contract.

29.05.2012 - Diverse

Românii care lucrează legal în străinătate nu-şi cunosc în totalitate drepturile. Foarte puţini sunt cei care stiu că, potrivit Regulamentului European nr. 1408, „salariaţii, lucrătorii independenţi si membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene beneficiază de securitate socială“. 

28.05.2012 - Diverse

Potrivit legii, în situaţia în care un debitor nu şi-a plătit datoria până la scadenţă, creditorul său poate iniţia o procedură în faţa instanţei de judecată pentru recuperarea creanţei sale, în termenul de prescripţie de trei ani. 

25.05.2012 - Diverse

Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile şi cele comerciale, cu toate consecinţele ce decurg din această nouă abordare. 

24.05.2012 - Diverse

Pentru a nu pune în pericol mediul înconjurător şi viaţa participanţilor la trafic, transportatorii de mărfuri periculoase sunt supuşi unor prevederi speciale.

23.05.2012 - Diverse

În cazul în care cei doi soţi au copii minori din căsătorie, o dată cu procesul de divorţ, se va stabili şi: încredinţarea minorilor către unul dintre părinţi sau către ambii (un minor către mamă şi un alt minor către tată, de exemplu),  o pensie de întreţinere pentru minorul încredinţat unuia dintre părinţi, pe care urmează să o plătească lunar celălalt părinte şi un program de vizitare stabilit precis, care îi poate permite părintelui să îşi vadă copilul încredinţat celuilalt părinte, să aibă relaţii personale cu el, să se implice activ în creşterea şi educarea sa.

22.05.2012 - Diverse

Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

21.05.2012 - Diverse

Conform legii 50/1991, pentru orice modificare din apartament sau casă, proprietarul trebuie să obţină de la primărie Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de Construire. În fiecare lună se eliberează, numai în Bucureşti, aproximativ 300  de Autorizaţii de Construire, dintre care 54 de autorizaţii au fost pentru modificări.

Comentarii
Publică un comentariu nou
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Taguri HTML permise: <a> <em> <strong> <cite>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ascultă RFI România

Jurnalul de miercuri 1 aprilie: 09h00 - 09h10 TU

Jurnal de știri cu Andreea Pietroșel

Ascultă
31.03.2015 - România / Sport

Presa internaţională laudă forma de excepţie a Simonei Halep, care s-a calificat în sferturile turneului de tenis de la Miami. Victoria numărului trei mondial în faţa italiencei Flavia Pennetta este normală, consideră jurnaliştii străini.

31.03.2015 - R. Moldova / Politică

Dosar de şantaj, instrumentat marţi de DNA, în care sunt implicaţi  fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi, şi ginerele lui Traian Băsescu, Radu Pricop. În acelaşi dosar a fost reţinut şi un ofiţer de la DIICOT.

31.03.2015 - Presa internaţională

The Independent scrie despre alegerile generale din Marea Britanie, care vor avea loc pe 7 mai; The Guardian face o analiză pe marginea alegerilor departamentale din Franța, iar anchetatorii italieni au descoperit că pe nava Costa Concordia, naufragiată în ianuarie 2012, erau transportate cantități mari de cocaină aparținând mafiei calabreze (La Repubblica).

31.03.2015 - Europa / Societate

O fotografie trucată înfăţişându-l pe Papa Ioan Paul al II-lea îmbrăcat în costum şi cravată provoacă polemici în Polonia, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, potrivit Le Figaro.

Login
Conţinut popular
Soluţie implementată de Tremend
SATI