Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial

Spre deosebire de OUG nr. 6/2 februarie 2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, de Programul Start pot beneficia nu numai persoanele juridice, ci şi persoanele fizice precizează Casa de avocatură Coltuc. 

De asemenea, la Programul Start alocaţia financiară nerambursabilă este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile şi maximum 100.000 de lei pe beneficiar.

 

Beneficiari eligibili

La etapa I pot beneficia de Program persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni romani;

b) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program, nici că persoană fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori;

c) să aibă studii medii sau superioare.

La etapa a II-a pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microintreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

b) fac parte din categoria ÎMM: au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro, echivalent în lei;

c) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;

d) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabila în cadrul Programului şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/ acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabila în cadrul Programului Start în anii anteriori;

e) administratorul societăţii are cel puţin studii medii definitivate;

f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

h) nu se afla în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

 

Ce se finanţează

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent)

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;

c) Mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii/activităţilor pe care s-a accesat programul;

d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;

e) Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţionala, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.);

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;

g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se consideră cheltuiala eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul online;

i) Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

j) Promovarea online a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

k) Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

 

Depunerea solicitărilor

Data înscrierii în etapa I a Programului va fi afişată pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri cu 5 zile înainte ca aplicaţia online să devină operaţională. Pentru participare, solicitanţii trebuie să completeze online formularele de înscriere, pe site-ul Agenţiei, www.aippimm.ro, aplicaţia de înscriere fiind operaţională timp de 5 zile.

Înscrierea în etapa a II-a se va face tot online, pe acelaşi site. Solicitanţii vor completa formularul de preselecţie în termen de 5 zile de la dată pe care o va comunica Agenţia. Aceştia vor trebui să ataşeze la cerere şi planul de afaceri, declaraţie privind încadrarea societăţii comerciale în categoria ÎMM, certificat de atestare fiscală cu care să dovedească plata obligaţiilor fiscale.

 

Av.Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro