Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Prevederile legii referitoare la datele cu caracter personal

date-personale.jpg

Prevederile legii referitoare la datele cu caracter personal

Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Această lege se aplică tuturor prelucrărilor de date personale ale unor persoane fizice, indiferent că acestea sunt realizate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.

Trebuie menţionat că această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal. Pentru a înţelege cât mai bine cum se poate face prelucrarea datelor personale, precum şi ce drepturi au persoanele fizice ce îşi comunică datele personale, trebuie mai întâi clarificate câteva noţiuni de bază.

Date personale sunt considerate a fi orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora acea persoană poate fi identificată sau este numai identificabilă.  În acest sens, se consideră că o persoană fizică este identificabilă în măsură în care, prin informaţiile oferite sau deţinute, ca de exemplu informaţii referitoare la aspectul fizic, fiziologic, statutul economic, cultural, etc,  se reuşeşte, direct sau indirect, identificarea acesteia.

Prelucrarea de date personale reprezintă acea operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea (de exemplu prin taloane, formulare on-line etc), înregistrarea pe diferite suporturi (scriptic, electronic etc) organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Indiferent dacă sunteţi persoană fizică sau agent economic, iată câteva principii pe care trebuie să le cunoaşteţi atunci când vine vorba de date personale:

 

  • Orice agent economic ce prelucrează date personale trebuie să fie înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu număr de operator de date personale;

  • Orice operaţiune de prelucrare  trebuie să fie efectuată cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în scopuri determinate, explicite şi legitime şi neexcesivă raportat la scopul în care sunt colectate datelor şi ulterior prelucrate;

  • Datele personale comunicate trebuie să fie actualizate, pentru că datele inexacte sau incomplete să fie şterse sau rectificate;

 

Prelucrarea de date personale legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate (cu o mică excepţie mai josprezentată) sau viaţa sexuală se poate face numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală (ca de exemplu seria şi numărul CI/BI) poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau dacă prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate se poate face dacă este necesară pentru protecţia sănătăţii publice sau dacă este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului ori pentru înlăturarea urmărilor unei asemenea fapte.

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice.

 

Av. Coltuc Marius

Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro