Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Procedura de adopţie în România

adoptii.jpg

Procedura de adopţie în România

Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie. 

Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţata atunci când:

a) adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat; în acest caz, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe dată rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a unei noi adopţii;

b) adopţia anterioară a încetat din orice alt motiv;

c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se afla într-o relaţie stabilă şi convieţuieşte cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, şi declară prin act autentic notarial că noul adoptator a participat direct şi nemijlocit la creşterea şi îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani.

Ori de câte ori prin prezenta lege sau prin alte dispoziţii legale se face trimitere la situaţia copilului adoptat de către soţul părintelui firesc său adoptiv, trimiterea se consideră a fi făcută şi la situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c).Condiţia vizând existenţa relaţiei stabile şi a convieţuirii se verifică de către instanţă judecătorească investită cu judecarea cererii privind încuviinţarea adopţiei şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta.

Persoană ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protective specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta. Interdicţia se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Copilul din afara căsătoriei, recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi copilul a cărui paternitate a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tata sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii, pot fi adoptaţi de către soţia tatălui numai dacă filiaţia este confirmată prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologică ADN.

În cazul adopţiei copilului de către soţia celui care a recunoscut copilul născut în afara căsătoriei, instanţă judecătorească va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă paternitatea este confirmată prin rezultatul expertizei filiaţiei prevăzute la alin. (4). Cheltuielile determinate de efectuarea expertizei sunt suportate de către adoptator. În situaţia în care adoptatorul nu dispune de resursele financiare necesare, acestea vor fi suportate din bugetul de stat.

 

Procedura adopţiei interne

 Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilitaţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoştinţă de cauză, a rolului de părinte. Odată cu evaluarea prevăzută la alin. (1) vor fi analizate şi caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, precum şi opinia acestora cu privire la adopţie.

Evaluarea se realizează pe baza solicitării adoptatorului sau familiei adoptatoare de către direcţia de la domiciliul acestora şi trebuie să aibă în vedere:

a) personalitatea şi starea sănătăţii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui copil;

b) situaţia economică a persoanei/familiei, analizată din perspective surselor de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei;

c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte;

d) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei 2 soţi solicită să adopte un copil, celălalt nu se asociază la cerere;

e) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta.

În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia va elibera atestatul de persoană sau familie aptă să adopte, care se constituie că anexă la dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei.

Modelul-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Oficiului. Atestatul eliberat de direcţia în a cărei raza teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioadă de un an. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei, precum şi în situaţia în care persoană/familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.

Valabilitatea atestatului se prelungeşte la solicitarea persoanei/familiei, prin dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei, până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care s-a finalizat procedura de potrivire şi a fost întocmit raportul privind potrivirea practică dintre copil şi familia adoptatoare.

Atestatul poate fi retras în următoarele situaţii:

a) în situaţia în care se constată faptul că persoană/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informaţii false cu ocazia realizării evaluării;

b) când se constată faptul că nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberat atestatul;

c) în situaţia în care se constată implicarea directă a persoanei/familiei atestate în identificarea unui copil potenţial adoptabi; această dispoziţie nu se aplică în situaţia în care se constată că persoană/familia atestată este rudă până la gradul al patrulea cu copilul;

d) la propunerea Oficiului, atunci când se constată că eliberarea atestatului a fost în mod vădit netemeinica sau nelegala;

e) la cererea motivată a persoanei sau familiei atestate.

 

 Valabilitatea atestatului încetează de drept:

a) ca urmare a expirării;

b) ca urmare a modificării configuraţiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divorţ;

c) în cazul căsătoriei sau decesului persoanei atestate;

d) după încuviinţarea adopţiei, odată cu rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, când atestatul şi-a produs în integralitate efectele pentru care a fost eliberat.

 

Av.COLTUC MARIUS

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro

Tel. 0745150894

 

Partener

www.licitatiijuridice.ro