Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor ANRP

fondul-proprietatea-despagubiri-anrp.jpg

Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor ANRP

Situaţia dosarelor ANRP este cunoscută în toată ţara, ca urmare a nepăsării autorităţilor în soluţionarea acestora. Peste 40.000 de proprietari care şi-au depus dosarele la ANRP aşteaptă degeaba despăgubirile prevăzute de legile 9/1998 si 290/2003 , dosarele lor fiind in evidenţele instituţiei de şapte ani de zile, intacte. 

Întrucât ANRP invocă lipsa fondurilor, în ciuda hotarârilor deţinute de la Consiliul Judeţean, zeci de mii de români asteaptă în zadar banii pe care cel mai probabil, nu-i vor mai vedea niciodată. Si cu toate acestea, bani se dau! Se dau celor care au hotărâri obţinute prin instanţă, respectiv celor care au încercat pe cale judiciară obţinerea sumelor ce li se cuvin.

Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire la Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta.

Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.

 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a noii legi.

Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.

Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor, în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

 

CĂI DE ATAC ÎN JUSTIŢIE

 

Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în evidenţele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

După constituirea Fondului "Proprietatea" şi desemnarea societăţii de administrare, odată cu comunicarea deciziilor adoptate de Comisia Centrală, societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" vor fi înştiinţate de Secretariatul Comisiei Centrale despre existenţa oricăror litigii sau proceduri administrative prealabile, în curs de desfăşurare, având ca obiect deciziile emise de Comisia Centrală.

În cazurile prevăzute anterior conversia titlurilor de despăgubire se va face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care contestaţia formulată în temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească.

În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire, decizia reprezentând titlul de despăgubire se va emite de către Comisia Centrală pentru suma astfel stabilită.

 

Av. COLTUC MARIUS
Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro