Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Retragere asociat/asociaţi din firmă

Retragerea unui asociat dintr-o societate comercială de persoane se poate realiza în conformitate cu prevederile art. 226 din legea 31/1990 (cu modificările şi completările ulterioare).

Retragerea unui asociat dintr-o societate comercială de persoane poate fi unilaterală, convenţională sau judecătorească:

a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv;

b) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;

c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

Retragerea face parte dintre modalităţile de încetare a raporturilor de asociere şi constă în părăsirea voluntară a societăţii cu consecinţa încetării calităţii de asociat şi a răscumpărării de către societate a părţilor sociale ale asociatului retras.

Drepturile asociatului retras, care se cuvin pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor. În cazul în care asociaţii nu se înţeleg cu privire la drepturile menţionate mai sus, acestea vor fi stabilite de către instanţa judecătorească.

În toate cazurile, asociatul retras nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul societăţii, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

Menţionez că nu există identitate între retragerea convenţional a asociatului prin acordul celorlalţi asociaţi şi cesiunea tuturor părţilor sociale deţinute de un asociat către ceilalţi asociaţi rămaşi în societate.

În cazul retragerii, societatea este cea obligată la plata drepturilor cuvenite asociatului retras. În cazul cesiunii de părţi sociale, asociaţii cesionari au obligaţia de plată a preţului părţilor sociale achiziţionate, preţ care se stabileşte prin negociere liberă între părţi.

 

Operaţiuni care se efectuează cu ocazia retragerii unor asociaţi

Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv prin folosirea ori de câte ori este posibil a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de standardele internaţionale de evaluare. Nefolosirea unor metode recunoscute trebuie fundamentată, potrivit legii 31/1990.

Determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilanţului sau pe baza balanţei de verificare.

Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale, în vederea stabilirii părţii ce se cuvine asociaţilor care se retrag, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în funcţie de:

a)  prevederile statutului sau ale contracului de societate;

b) hotărârea adunării generale a asociaţilor, consemnată în registrul şedinţelor adunării    generale;

c) cota de participare la capitalul social, după caz.

 

Av.COLTUC MARIUS

Fondator Casa de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro

Tel. 0745150894

Partener

www.licitatiijuridice.ro