Play
Ascultă RFI Romania
Play
Ascultă RFI France
Ascultaţi


Semnătura electronică extinsă

Semnătura electronică extinsă reprezintă un pachet de date de integrat în documentele sau mesajele transmise pe Internet. Pentru a avea valoare legală, o semnătură electronică trebuie să îndeplinească anumite condiţii stipulate de Legea nr. 455/2001.

Ea trebuie să fie legată în mod unic de un semnatar şi să asigure identificarea acestuia, să fie creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar (utilizând un dispozitiv criptografic) şi să fie legată de datele în formă electronică la care se raportează astfel încât orice modificare să fie identificabilă.

Documentele şi e-mailurile semnate electronic beneficiază de garanţia autenticităţii, integrităţii şi nerepudierii în instanţă a informaţiilor digitale.

Introducerea semnăturii electronice în sistemul administrativ românesc a permis transmiterea şi arhivarea simplu, sigur şi eficient a documentelor cu implicaţii legale.

 

Certificatul digital pentru semnătura electronică

 

Acum se poate obţine simplu şi rapid în agenţiile Raiffeisen Bank în care există un reprezentant certSIGN. Accesează lista ataşată şi găseşte cea mai apropiată agenţie. Comunicarea cu instituţiile statului este de acum mai simplă, iar tu economiseşti timp şi resurse!

Certificatul digital te ajută când interacţionezi cu:

Instituţiile statului: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Monitorul Oficial, Depozitarul Central, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Casa de Asigurări de Sănătate (CAŞ); Autorităţile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP).

 

Etapele obţinerii certificatului digital:

- completează cererea de emitere certificate https://înregistrare.certsign.ro/înregistrare.html

 

Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificate calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţă va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiza tehnică de specialitate.

În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Partea care invocă înaintea instanţei o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4 pct.4.

Semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a îndeplini condiţiile prevăzute la art.4 pct.4.

Partea care invocă înaintea instanţei un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.20.

Partea care invocă înaintea instanţei un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze ca acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4 pct.8.

 

Furnizarea serviciilor de certificare

 

Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusă nici unei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare. Furnizarea serviciilor de certificare de către furnizorii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de certificare au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.

O dată cu efectuarea notificării prevăzute la alin.(1) furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intra în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

În cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informaţiile necesare utilizării corecte şi în condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective vor fi furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea unui terţ care se prevalează de un asemenea certificat.

Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea lor.

Informaţiile prevăzute la alin.(1) vor face referire cel puţin la: procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării semnăturii electronice; tarifele percepute; modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi; obligaţiile care incumba, potrivit prezenţei legi, titularului certificatului şi furnizorului de servicii de certificare; existenţa unei acreditari, dacă este cazul; condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusive eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de servicii de certificare; căile de soluţionare a litigiilor; orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului accepta să fie publicate sau comunicate terţilor.

 

Av.COLTUC MARIUS
Fondator C.A.Coltuc
www.coltuc.ro
Tel. 0745150894