Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Legea sponsorizării și Codul fiscal

Constantin Rudniţchi și Miruna Enache

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări entităților fără scop lucrativ/ autorităților publice/ persoanelor fizice pentru activitățile desfășurate în anumite domenii (spre exemplu cultură, educație, umanitar, social) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite,cu conditia  respectarii anumitor conditii. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre) : Ø 20% din impozitul pe profit datorat Ø 0,75% din cifra de afaceri.

Mai mult, începând cu 01 aprilie  2018, societățile comerciale care suntplătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult (furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

 

Începând cu 2019, sumele aferente sponsorizărilor efectuale către persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în limitele prevăzute de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este inclus la data încheierii contractului de sponsorizare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registru gestionat de către ANAF).

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Exemplu Exemple calcul sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit, respectiv în cazul unui plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilorO societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 300.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal după cum urmează:

O microîntreprindere fără salariați are la sfârșitul trimestrului o bază de venit impozabil de 300.000 lei, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%) fiind în sumă de 9.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 5.000 lei, acordată în timpul trimestrului de referință, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va putea fi redus, în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referințălimitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

  • în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferență de 75.000 lei care se va reporta în anul următor);
  • în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive(în exemplul de mai sus există o diferență de 3.200 lei care se va reporta în anul următor). 

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plata a impozitului.

 

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potențiali:

  • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;

  • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;

  • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;

  • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

  • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;

  • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;

  • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

De reținut:

· Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;

· Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);

· Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;

· Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;

· Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;

· Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

 

Invitat: Miruna Enache, Partener Ernst & Young Romania.

 

Toate edițiile rubricii Expert în Afaceri: https://www.rfi.ro/tag/expert-afaceri

Rubrică oferită de EY (Ernst & Young)