Direct Jurnale Direct Monde
Ascultaţi


Dacà ar fi operationalà, aceastà rachetà balisticà transportatà de un camion cu 11 osii, ar putea fi cea mai mare din lume.
Dacà ar fi operationalà, aceastà rachetà balisticà transportatà de un camion cu 11 osii, ar putea fi cea mai mare din lume.
Image source: 
AFP PHOTO/KCNA